Thứ 6 - 26/02/2016
​Công an nhân dân "Vì nước quên thân vì dân phục vụ " - "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" - "Chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ".
Cán bộ, đảng viên Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Việc “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị đã được cán bộ, Đảng viên Phòng kỹ thuật nghiệp vụ xác định là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên để tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, nêu cao tinh thần, trách nhiệm trong công tác; gắn chuẩn mực đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp. Đẩy mạnh “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là động lực thực hiện cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ đơn vị "Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, kỷ cương và trách nhiệm".
Sinh hoạt chuyên đề “Học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhân kỷ năm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020)
Sinh hoạt chuyên đề “Học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhân kỷ năm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020)

Trong sinh hoạt Chi bộ định kỳ; ngoài trách nhiệm nêu gương kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết số 04 (khóa XII), kiểm điểm đánh giá, rút kinh nghiệm công tác chuyên môn, các hoạt động của các tổ chức, đoàn thể đơn vị; cấp ủy Chi bộ thường xuyên giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho cán bộ, đảng viên, nhất là đoàn viên thanh niên, hội viên Hội Phụ nữ bằng những câu chuyện kể về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh như: Hai bàn tay - Dám nghĩ dám làm; Bác Hồ với tinh thần tự học; Đôi dép Bác Hồ - Lối sống giản dị; Nước nóng, nước nguội - Học cách ứng xử; Bài học về sự tiết kiệm.
Trong công tác chuyên môn mỗi cán bộ, Đảng viên đã chuyên tâm, trách nhiệm với nhiệm vụ của mình; tích cực, tự giác tự nghiên cứu, tự trao dồi để thực hiện nhiệm vụ với phương châm dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; chủ động sáng tạo, phát huy sáng kiến trong công tác chuyên môn, từng bước khắc phục tư tưởng làm việc qua loa, cẩu thả, dễ làm, khó bỏ, làm cho xong nhưng chất lượng không đạt, đùn đẩy trách nhiệm cho người khác, không quan tâm phối hợp, hướng dẫn, giúp đỡ nhau trong công việc ... Đặc biệt là sự thường xuyên trao đổi, bổ sung kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ, cập nhật các văn bản mới để vận dụng vào quá trình công tác.
Đồng thời, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch công tác hàng năm của chi bộ, lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn để đánh giá, nhận xét cán bộ và bình xét, phân loại cán bộ, đảng viên, tổ chức Đảng hàng năm.
Qua triển khai thực hiện, mỗi cán bộ, đảng viên luôn kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH; kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; gương mẫu trong việc thực hiện, tuyên truyền và bảo vệ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; luôn đặt lợi ích của Đảng, nhà nước và Nhân dân lên trên lợi ích cá nhân. Gương mẫu trong rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, tư cách người Công an cách mạng theo 6 điều Bác Hồ dạy; thi đua thực hiện tốt các tiêu chí “Chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả; vững mạnh toàn diện”; khiêm tốn, giản dị, tiết kiệm, liêm chính, tác phong công tác khoa học, gần gũi quần chúng...trong đơn vị và nơi cư trú.
Hội nghị biểu dương gương điển hình tiên tiiến giai đoạn 2015-2020
Hội nghị biểu dương gương điển hình tiên tiiến giai đoạn 2015-2020

Nêu cao tinh thần đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí. Đồng thời luôn nêu cao tinh thần gương mẫu và thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, Quy định về những điều đảng viên không được làm, Điều lệnh CAND, nội quy, kỷ luật trong công tác, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị luôn bảo đảm thiết thực, hiệu quả, có sức thuyết phục.
Để tiếp tục phát huy những kết quả bước đầu đạt được trong việc thực hiện Chỉ thị 05 trong nhiệm kỳ vừa qua, thời gian tới, Cấp ủy, chi bộ Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ tập trung lãnh đạo, kiên quyết, kiên trì, tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc cho toàn thể cán bộ chiến sỹ học tập và noi theo, đồng thời quan tâm phát huy vai trò gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong việc thực hiện tốt nhiệm vụ; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành một trong những nội dung trọng tâm trong nghị quyết, chương trình công tác của đơn vị, góp phần giữ vững ổn định an ninh, trật tự; xây dựng lực lượng Kỹ thuật nghiệp vụ Công an Đồng Nai chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới.
Chi bộ phòng KTNV

công an TỈNH ĐỒNG NAI

Địa chị: 161, Phạm Văn Thuận, Tân Tiến, Biên Hòa, Đồng Nai.

Điện thoại: 0251 8820999​

Email:  congan@dongnai.gov.vn

Website: congan.dongnai.gov.vn​
® Ghi rõ nguồn "congan.dongnai.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ Website này.​​