Thứ 6 - 26/02/2016
​Công an nhân dân "Vì nước quên thân vì dân phục vụ " - "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" - "Chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ".
Công an tỉnh tổng kết chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020
Ngày 26/02/2020 Bộ Công an có Quyết định số 1371/QĐ-BCA-V03 về ban hành Kế hoạch tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2011- 2020 và xây dựng Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021- 2030 trong lực lượng Công an nhân dân.
Căn cứ quyết định của Bộ, Công an tỉnh Đồng Nai đã xây dựng Kế hoạch số 79/KH/CAT-PV01 tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 và xây dựng Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 trong Công an tỉnh Đồng Nai.
Mục tiêu của Tổng kết là nhằm đánh giá toàn diện tình hình triển khai và kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình tổng thể CCHC nhà nước Giai đoạn 2011 - 2020 trong Công an tỉnh. Xác định rõ những kết quả nổi bật đã đạt được, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm. Trên cơ sở đó, đề xuất các định hướng, giải pháp, nhiệm vụ CCHC nhà nước Giai đoạn 2021 - 2030 trong Công an tỉnh phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng và yêu cầu xây dựng, phát triển đất nước trong tình hình mới.
Yêu cầu được đặt ra là:
- Việc tổng kết, đánh giá phải đảm bảo tính toàn diện, khoa học, thiết thực, hiệu quả; đánh giá khách quan, đa chiều, với sự tham gia đóng góp ý kiến của các đơn vị thuộc Công an tỉnh, Công an các huyện, thành phố.
- Việc tổng kết Chương trình tổng thể cần bảo đảm sự thống nhất và đồng bộ với việc tổng kết thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020; tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 39- CT/TW ngày 09/12/2009 của Ban Bí thư về hợp tác với nước ngoài trong lĩnh vực pháp luật, CCHC và cải cách tư pháp; sơ kết 05 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013.
- Việc xây dựng Báo cáo tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể CCHC trong Công an tỉnh phải được thực hiện khoa học, theo đúng tiến độ Bộ Công an yêu cầu.
- Báo cáo tổng thể phải đảm bảo đánh giá chính xác, toàn diện kết quả đạt được trên các nội dung CCHC trong Công an tỉnh; tập trung làm rõ kết quả so với mục tiêu, làm rõ nguyên nhân những mục tiêu không đạt được.
- Đề xuất nội dung xây dựng, ban hành Chương trình trình tổng thể CCHC nhà nước Giai đoạn 2021 - 2030; trong đó, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ và trọng tâm CCHC, hệ thống giải pháp thực hiện đảm bảo tính khả thi, phù hợp với yêu cầu, điều kiện thực tiễn và đặc thù của lực lượng Công an tỉnh.
- Gắn việc tổng kết với công tác thi đua - khen thưởng, đề xuất các cấp có hình thức khen thưởng phù hợp cho những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước Giai đoạn 2011 -2020 trong Công an tỉnh.
Về thời gian thực hiện:
+ Kế hoạch tổng kết gửi trước ngày 25/3/2020.
+ Báo cáo tổng kết (theo Đề cương) và các Phụ lục số liệu gửi trước ngày 10/4/2020.
Nghiêm túc thực hiện việc tổng kết sẽ giúp toàn lực lượng thấy rõ những kết quả nổi bật cũng như những tồn tại hạn chế của công tác cải cách hành chính nhà nước 10 năm qua (2011 - 2020). Từ đó chúng ta sẽ tìm ra được những nguyên nhân cũng như rút ra được những bài học kinh nghiệm quí giá để xây dựng Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước 2021 - 2030 của Công an tỉnh phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng và yêu cầu xây dựng, phát triển đất nước trong tình hình mới.
Thanh Xâm - Minh Thu

công an TỈNH ĐỒNG NAI

Địa chị: 161, Phạm Văn Thuận, Tân Tiến, Biên Hòa, Đồng Nai.

Điện thoại: 0251 8820999​

Email:  congan@dongnai.gov.vn

Website: congan.dongnai.gov.vn​
® Ghi rõ nguồn "congan.dongnai.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ Website này.​​