Thứ 6 - 26/02/2016
​Công an nhân dân "Vì nước quên thân vì dân phục vụ " - "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" - "Chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ".
Trảng Bom: Xây dựng lực lượng dân phòng, bảo vệ dân phố đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn cứu hộ
Làm tốt công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) góp phần bảo vệ an toàn tính mạng cho con người và tài sản của Nhà nước và nhân dân góp phần giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Từ khi Luật phòng cháy và chữa cháy ra đời năm 2001, đã quy định lực lượng nòng cốt trong công tác PCCC đó là: lực lượng Cảnh sát PCCC, lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở và lực lượng PCCC chuyên ngành. Tại Khoản 1, Điều 44, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2013 tiếp tục khẳng định: Tại thôn phải thành lập đội dân phòng. Đội dân phòng do Chủ tịch UBND cấp xã thành lập, quản lý.
Thực hiện Quyết định số 71/2010/QĐ-UBND ngày 23/11/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai về ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Đội dân phòng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và Nghị quyết số 50/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 130/2009/NQ-HĐND ngày 09/4/2009 của HĐND tỉnh về mức phụ cấp đối với Bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và Nghị quyết số 184/2010/NQ-HĐND ngày 26/10/2010 của HĐND tỉnh về số lượng và chế độ chính sách cho Đội dân phòng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, đến nay 17/17 xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã thành lập Ban bảo vệ dân phố, Đội dân phòng với 216 đội viên.
Hội thao kiểm tra nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
Hội thao kiểm tra nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ

Có thể khẳng định trong thời gian qua, dưới sự chỉ đạo chặt chẽ, sát sao của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, lực lượng dân phòng, bảo vệ dân phố xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong hoạt động PCCC, CNCH tại các ấp, khu phố. Khi đám cháy mới xảy ra thường là cháy nhỏ, nếu được phát hiện kịp thời và có lực lượng, phương tiện tại chỗ thì việc dập tắt đám cháy rất hiệu quả; còn nếu không được phát hiện sớm, tổ chức chữa cháy ngay từ khi mới xảy ra cháy thì đám cháy sẽ phát triển lớn, phức tạp việc tổ chức chữa cháy trở nên rất khó khăn và có thể gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản...
Thực tiễn đã chứng minh, công tác PCCC có hiệu quả hay không phụ thuộc vào việc triển khai thực hiện phương châm 4 tại chỗ theo quy định của Luật phòng cháy và chữa cháy đó là “Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ”. Vì vậy, để tổ chức hoạt động PCCC nhằm hướng tới mục đích ngăn ngừa tốt nhất các sự cố về cháy, nổ cũng như chủ động trong việc PCCC thì vai trò của lực lượng dân phòng, bảo vệ dân phố là rất quan trọng trong việc tổ chức phòng ngừa và xử lý kịp thời khi xảy ra các sự cố cháy, nổ, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về tính mạng con người, tài sản của nhà nước và nhân dân.
Huấn luyện nghiệp vụ PCCC&CNCH cho lực lượng dân phòng
Huấn luyện nghiệp vụ PCCC&CNCH cho lực lượng dân phòng

Để xây dựng lực lượng dân phòng, bảo vệ dân phố đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ góp phần đảm bảo ANTT tại địa phương, trong thời gian tới cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:
- Tiếp tục duy trì, củng cố hoạt động của lực lượng dân phòng, bảo vệ dân phố và coi đây là nhiệm vụ thường xuyên của các cấp ủy Đảng. Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức trong công tác này.
- Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC, CNCH cho lực lượng dân phòng, bảo vệ dân phố. Trang bị những kiến thức về pháp luật, kỹ năng cơ bản về PCCC, CNCH, trang bị phương tiện PCCC cần thiết để lực lượng dân phòng, bảo vệ dân phố có thể chữa cháy kịp thời, có hiệu quả, không lúng túng, bị động trong mọi tình huống cháy, nổ và cứu nạn, cứu hộ. Xây dựng và tổ chức thực hiện tốt diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại địa bàn cơ sở.
- Thực hiện có hiệu quả Thông tư số 56/2014/TT-BCA ngày 12/11/2014 của Bộ Công an quy định về trang bị phương tiện PCCC cho lực lượng dân phòng, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ và đảm bảo chế độ, chính sách để khuyến khích, động viên lực lượng dân phòng, bảo vệ dân phố tích cực tham gia phong trào toàn dân PCCC, nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng dân phòng, bảo vệ dân phố đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ PCCC trong giai đoạn hiện nay./.
Phạm Mạnh Cường

công an TỈNH ĐỒNG NAI

Địa chị: 161, Phạm Văn Thuận, Tân Tiến, Biên Hòa, Đồng Nai.

Điện thoại: 0251 8820999​

Email:  congan@dongnai.gov.vn

Website: congan.dongnai.gov.vn​
® Ghi rõ nguồn "congan.dongnai.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ Website này.​​