Thứ 6 - 26/02/2016
​Công an nhân dân "Vì nước quên thân vì dân phục vụ " - "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" - "Chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ".
Ý nghĩa, vai trò của việc xây dựng Công an cấp huyện theo hướng “huyện toàn diện” theo tinh thần Nghị quyết 22 của Bộ Chính trị đối với nhiệm vụ công tác công an cấp huyện trong tình hình mới
Thực hiện chủ trương tinh gọn, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an theo hướng "Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở" theo tinh thần Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 15/3/2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đã và đang đặt ra những yêu cầu trong công tác tăng cường toàn diện cho Công an cấp huyện.
Việc nâng cao năng lực toàn diện đối với Công an cấp huyện là một trong những nội dung quan trọng nhằm thực hiện chủ trương hướng về cơ sở của Đảng, Nhà nước, xây dựng cấp huyện là địa bàn chiến lược vững mạnh, toàn diện. Công an cấp huyện là cấp trực tiếp đấu tranh phòng, chống tội phạm và các vi phạm pháp luật về ANTT ở cơ sở. Đây cũng là đơn vị thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của lực lượng công an nhân dân trên địa bàn. Quán triệt thực hiện Chỉ thị số 03 ngày 10/4/2009 của Bộ trưởng Bộ Công an về “Xây dựng toàn diện Công an cấp huyện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trong tình hình mới”, Đảng ủy – Ban Lãnh đạo Công an tỉnh đã tập trung chỉ đạo và tăng cường về mọi mặt cho Công an cấp huyện, từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở. Để chủ động trong các mặt công tác xây dựng toàn diện Công an cấp huyện, Ban Lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa các nội dung Chỉ thị của Bộ trưởng phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương, trong đó xác định rõ mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ, công tác trọng tâm và phân công trách nhiệm cụ thể cho các đơn vị để tổ chức thực hiện đạt hiệu quả; đồng thời quán triệt đến toàn thể cán bộ, chiến sỹ nhận thức đầy đủ về vị trí, chức năng, tầm quan trọng của Công an cấp huyện trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự. Trong quá trình thực hiện, Ban Lãnh đạo Công an tỉnh thường xuyên kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện tại công an các huyện, thị xã, thành phố, chủ động phối hợp cấp ủy, chính quyền các địa phương trong chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng toàn diện Công an cấp huyện.
Trên cơ sở quy định của Bộ Công an về mô hình khung các Đội thuộc Công an cấp huyện, Ban Lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, phù hợp tiêu chí quy định và tình hình thực tế của từng địa phương. Đến nay, tổ chức bộ máy của Công an cấp huyện trên địa bàn tỉnh từng bước được kiện toàn, bố trí, sắp xếp theo đúng quy định của Bộ Công an.
Thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, Nghị định số 01/NĐ-CP của Chính phủ quy định “Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an”, Đề án 106/BCA của Bộ Công an về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, Đảng ủy – Ban Lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo triển khai thực hiện việc sắp xếp tổ chức, bộ máy, chức năng, nhiệm vụ của Công an tỉnh và bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã. Công an tỉnh triển khai tinh gọn đầu mối các phòng, các đội để bộ máy tinh gọn hơn, hoạt động hiệu quả hơn. Theo đó, Đảng ủy - Ban Lãnh đạo Công an tỉnh đã tổ chức nhiều cuộc họp, đánh giá về mô hình tổ chức, biên chế của từng đơn vị để có phương án điều chỉnh phù hợp đồng thời tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về mục tiêu sắp xếp tổ chức bộ máy. Tháng 12/2019, thực hiện quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của các đơn vị cấp phòng thuộc Công an cấp tỉnh, Đảng ủy - Ban Lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị tiếp tục sáp nhập, hợp nhất các đội nghiệp vụ tương đồng về chức năng nhiệm vụ.
Cùng với việc tinh gọn bộ máy công an cấp tỉnh, cấp huyện, việc bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã là một chủ trương lớn của Bộ Công an. Việc bố trí Công an chính quy tại các xã, thị trấn sẽ hoàn thiện mô hình tổ chức 4 cấp Công an; tạo thuận lợi cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo từ Công an tỉnh đến Công an cơ sở, từ đó giúp lực lượng Công an triển khai các biện pháp công tác chủ động hơn, hiệu quả hơn. Công an tỉnh đã phối hợp với Sở Nội vụ và các sở, ban, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành Đề án điều động bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã để triển khai thực hiện, tổ chức các buổi làm việc nhằm thống nhất phương án bố trí, sắp xếp đối với các đồng chí Công an xã bán chuyên trách và dự kiến nhân sự để bố trí Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã. Đến nay, Công an tỉnh đã điều động 115 đồng chí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã (54 Trưởng Công an xã; 27 Phó Trưởng Công an xã và 34 Công an viên) tại 54/123 xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, để trang bị, nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ cho lực lượng Công an xã chính quy, Công an tỉnh đã báo cáo Bộ Công an, mở 03 lớp tập huấn, bồi dưỡng 15 chuyên đề nghiệp vụ cho 360 cán bộ Công an xã chính quy. Thời gian tới, Công an tỉnh sẽ tiếp tục xây dựng kế hoạch mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, pháp luật cho 100% Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã. Từ khi triển khai thực hiện chủ trương bố trí công an xã chính quy đến nay, lực lượng Công an xã chính quy đã đấu tranh, khám phá hiệu quả các vụ phạm pháp hình sự, các vụ phạm tội về ma túy, xử lý hiệu quả các vụ việc vi phạm hành chính; tiếp nhận, giải quyết 100% các vụ việc từ cơ sở...Có thể thấy, từ khi Công an chính quy về xã, công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn chặt chẽ hơn; công tác tham mưu, đề xuất biện pháp giải quyết kịp thời, hiệu quả, từ đó an ninh trật tự tại cơ sở được đảm bảo tốt hơn.
Công an huyện Xuân Lộc trao quyết định điều động công an chính uy về đảm nhiệm chức danh trưởng công an các xã.
Công an huyện Xuân Lộc trao quyết định điều động công an chính uy về đảm nhiệm chức danh trưởng công an các xã.

Về phân công, phân cấp cho Công an cấp huyện trong thực hiện các mặt công tác nghiệp vụ được Công an tỉnh thực hiện nghiêm túc, đặc biệt là việc tổ chức thực hiện mô hình cơ quan Cảnh sát điều tra cấp huyện luôn đảm bảo phù hợp với thực tiễn công tác và đúng với các quy định của pháp luật. Các phòng nghiệp vụ điều tra theo chức năng, nhiệm vụ đều phân công cán bộ địa bàn trực tiếp phối hợp, hướng dẫn Công an các huyện, thị xã, thành phố trong công tác điều tra, xử lý tội phạm. Việc phân cấp cho Công an cấp huyện trong công tác tổ chức cán bộ được thực hiện theo đúng quy định của Bộ. Song song đó, Công an tỉnh cũng đã chú trọng hướng dẫn Công an cấp huyện xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương huy động sự vào cuộc của các cơ quan, đơn vị và nhân dân trong việc tích cực phối hợp, giúp đỡ lực lượng Công an thực hiện nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Chỉ đạo các đơn vị Công an cấp huyện đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tích cực ứng dụng khoa học công nghệ nhằm đảm bảo tính công khai, minh bạch, giảm chi phí và thời gian đi lại của các cơ quan, tổ chức và công dân khi làm các thủ tục hành chính thuộc chức năng của lực lượng Công an. Qua đó, hiệu quả hoạt động của Công an cấp huyện từng bước được nâng lên, nhất là thực hiện chức năng tham mưu cho Giám đốc Công an tỉnh và cấp ủy, chính quyền cấp huyện trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANCT, TTATXH trên địa bàn; tổ chức các biện pháp phòng ngừa và đấu tranh, kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về ANTT, củng cố xây dựng lực lượng công an cơ sở./.
Phòng Tổ chức​

công an TỈNH ĐỒNG NAI

Địa chị: 161, Phạm Văn Thuận, Tân Tiến, Biên Hòa, Đồng Nai.

Điện thoại: 0251 8820999​

Email:  congan@dongnai.gov.vn

Website: congan.dongnai.gov.vn​
® Ghi rõ nguồn "congan.dongnai.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ Website này.​​